อาจารย์

อาจารย์ธรรมรักษ์   ศรีมารุต

หัวหน้าสาขาวิชา

วุฒิการศึกษา :

2549
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย (วท.ม.)
มหาวิทยาลัยมหิดล

2542
วิศวกรรมการอาหาร (วศ.บ.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2006

Master of Science (Industrial Hygiene and Safety)
Mahidol University

1999
Bachelor of Engineering (Food Engineering)
Kasetsart University

03. 2018